Utställarinformation inför Båtmässan 2018

Anvisningar för monterbyggnation och beställning på Svenska Mässan & Gothia Towers


Beställningar
Beställningar skall vara oss tillhanda senast 12 januari.

Gångar och övriga golvytor
Alla gångar är utrymningsvägar. Utrymningsvägar, brandredskap, larmknappar och skyltar får inte blockeras eller skymmas. Byggnation över gångarna får inte förekomma. Gäller även skyltar och dekorationer.

Golvmaterialet i våra mässhallar är i huvudsak epoxybehandlad betong. Golvet får inte målas eller på annat sätt utsättas för skada. Matta kan beställas via Monterservice.

Vid läggning av eget golv/matta i montern eller gångarna ska särskilt tillstånd sökas, se kontaktperson nedan. Vid mattläggning är endast vissa vävtaper tillåtna. Observera att all tape ska tas bort efter mässan. Skadegörelse på golv debiteras utställande företag med återställningskostnaden.

Avfall
Avfall från monterbyggnationen ska sorteras i miljöstationerna som finns utplacerade i hallarna. Under mässdagarna finns miljöstation vid lastporten. Efter mässan ska monterytan lämnas städad och inget avfall får lämnas i gångarna.
Bortforsling av avfall och kvarlämnat utställningsgods debiteras utställande företag.

Monteravskiljande väggar
Monteravskiljande väggar ingår i platshyran.
Stödväggar förekommer ca var fjärde meter. (Dessa kan demonteras om monterlayouten tillåter det). För mer information eller frågor, kontakta Monterservice/Eventservice på After Sales, se under kontaktlistan.


Höjdbyggnationer mindre än 2 meter från en montergranne gäller följande:

Svenska Mässan har en standardhöjd på 2,5m för byggnation och grafik i monter.

För byggnation eller grafik över 2,5, så behöver dina montergrannar samt ansvarig säljare på Monterservice & Eventservice informeras senast 6 veckor före mässans start.

Byggnationens baksida över 2,5m vid montergränsen ska vara vit (eller annan färg om det är överenskommet med grannen). Svenska Mässan förbehåller sig rätten att av säkerhetsskäl eller dylikt inte godkänna föreslagen höjdbyggnation samt kräva nedmontering om inte informationen delgetts inom tidsramen. Avgift för reklamexponering kan tillkomma. Undantag kan förekomma för vissa projekt. Detta framgår i så fall av Utställarinformation.
Ansökan skickas till:

Via e-post till kontaktpersonen för Monterservice/Eventservice på After Sales, se under kontaktlistan.


Byggnationsregler gällande 2 våningsmontrar

Avståndet mellan två skilda byggnationer i 2-plan ska vara minst 10 m. (Avslag kan ges om närliggande monter getts tillstånd.) I vissa fall kan undantag medges om man bedömer att byggnationen inte stör eller tillstånd getts av berörda grannar. Monterbyggnation i två plan, där besökare och utställare har tillträde, ska fylla alla eventuella krav enligt föreskrifter i Svensk byggnorm samt de speciella brand- och utrymningsföreskrifter som berörda myndigheter fastlagt (BBR:94). Utställare erlägger även monterhyra för plan 2, vilken får omfatta max. 50 % av monterytan i plan 1. Total byggnationshöjd får inte överstiga 5 m och den fria höjden i bottenvåningen ska vara 2,3 - 2,5 m. Antal trappor i montern bestäms av gångavståndet till närmaste trappa och får inte överstiga 10 m. (Trappavståndet räknas vinkelrätt, gångvägar som sammanfaller räknas dubbelt.) Trappbredd beräknas utifrån ytan på övre plan. Upp till 25 kvm medför en trappa på minst 0,8 m. För varje påbörjad 25 kvm krävs ytterligare 0,8 m trappbredd. 2 x 0,8 m kan bytas mot 1 x 1,2 m rak trappa. Byggs slutna rum eller dylikt ska rökdetektorer vara anslutna till Svenska Mässans brandlarmssystem. Kontakta Monterservice/Eventservice på After Sales för mer information, se kontaktperson under Kontaktlista.

Reklamutdelning får endast ske i den egna montern.

Läs mer om vår säkerhet, livsmedel, hälsa & miljö och tekniska bestämmelser i dokumentet som du kan ladda ner genom att klicka här